خواص پشم سنگ در مورد آکوستیک

رفتار آکوستیک محصول پشم سنگ به طور عمده بستگی به خواص و ویژگی های زیر دارد: مقاومت جریان هوا سختی دینامیکی حفاظت سطح محصول جرم حجمی گیلوگرم بر متر مربع   مقاومت جریان هوا تعاریف ACC. ISO 9053 مقاومت در برابر جریان هوا از طریق یک ماده متخلخل با ضخامت T را می توان با […]