زمانی که شما عایقی را میبینید، روی آن مقداری به اسم R-value در هر اینچ نوشته شده است. این مقدار میزان مقاومت در برار انتقال حرارت را نشان می دهد. هرچه که این مقدار بزرگتر باشد یعنی دارای عملکرد بهتری است. به عنوان مثال اگر شما از عایق می خواهید در فضایی مانند حفره ها استفاده کنید نیاز دارید که مقدار این پارامتر زیاد باشد. اما در صورتی که این مقدار کم است می توانید ضخامت لایه ای از عایق را که استفاده می کنید افزایش دهید. در حالت کلی زمانی که شما از عایق استفاده می کنید، هرچه که عایق شما دارای عملکرد بهتری باشد باعث می شود شما پول بیشتری را ذخیره کنید. چرا که مقدار قبض هایی که باید پرداخت کنید کاهش می یابد!