رفتار آکوستیک محصول پشم سنگ به طور عمده بستگی به خواص و ویژگی های زیر دارد:

مقاومت جریان هوا

سختی دینامیکی

حفاظت سطح محصول

جرم حجمی گیلوگرم بر متر مربع

 

مقاومت جریان هوا

تعاریف ACC. ISO 9053

مقاومت در برابر جریان هوا از طریق یک ماده متخلخل با ضخامت T را می توان با اندازه گیری افت فشار P برای جریان هوا با سرعت V .

مقاومت جریان هوا R=Dp/v (Pa/m) :

اندازه گیری R/T است که به نام جریان هوا مقاومت R و یک اموال کالا مستقل از ضخامت واقعی.

عکس مقاومت جریان هوا

عکس مقاومت جریان هوا

مقاومت جریان هوا  r=R/t (Pa/m2) :

جریان هوا مقاومت با افزایش تراکم را افزایش می دهد و فیبر را کاهش می دهد , علاوه بر ضخامت تراکم و فیبر ساختار پشم ( جهت گیری , به ضرب گلوله کشته و غیره محتوا ) تحت تاثیر مقاومت جریان هوا قرار می گیرد.

جذب انرژی از موج صدا به طور عمده بستگی دارد به مقاومت جریان هوا از پشم می باشد, اگر مقاومت بالا باعث منعکس شدن موج صوتی شده این تنها بخش کوچکی از جذب صوت می باشد.

اگر مقاومت خیلی کم است , امواج صوتی را می توان عبور داد از پشم سنگ بدون اینکه جذب شود بنابراین بسته به ضخامت مواد پشم سنگ و مواد مجاور و … و فرکانس های جالب , OPTIMA های مختلف برای مقاومت جریان هوا ممکن است رخ دهد.