محیط زیست

تولیدات پشم سنگ از دو جهت برای محیط زیست مفید هستند یکی اینکه سبب کاهش مصرف سوخت های فسیلی شده که این امر منتج به تولید آلودگی کمتر می شود و دیگری از جهت اینکه می توان در بستر آن کشت و زرع کرد و به این وسیله محیط و بستر پرورش گیاهان را فراهم کرد.

No comments yet.

پاسخ دهید

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن